मुलांची, मुलांसाठी, मुलांनी चालवलेली रेडीओ वाहिनी

सदर प्रकल्प हा डॉ. वेदवती जोगी यांनी सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या वरिष्ठ अभ्यासवृत्तीअंतर्गत केलेल्या संशोधनावर आधारित आहे.
This project is based on the research carried out by Dr. Vedavati Jogi for her senior fellowship by the Ministry of Culture, Government of India.

मूळ संकल्पना आणि संशोधन
डॉ. वेदवती जोगी

लेखन, दिग्दर्शन
बिपिनचंद्र चौगुले व डॉ. वेदवती जोगी

संपर्क / Contact
 bhannatshala@gmail.com
संदेश / WhatsApp
 +91-7887881233

Copyright ©  Ambi Creations